ELEKTRONICKÁ   ÚŘEDNÍ  DESKA 

Oznámení o zahájení územního řízení a ústního jednání: "Revitalizce trati Okříšky - Zastávky u Brna". Jednání se udkuteční dne 13. 1. 2015 v9.30 hodin.
                                                                                              zveřejněno dne 10. 11. 2014


Uveřejnění  aukční vyhlášky č.j. 1-7-7-2014
                                                                                             zveřejněno dne 10. 11. 2014
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník
č. 05/2014 - 7. 11. 2014 v 18 hodin
(Ustavující I. zasedání volebního období 2014-2018)
Obecní úřad Březník v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březník, svolaného dosavadním starostou obce Březník v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
                                                                                             zveřejněno dne 29. 10. 2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva Obce Březník 
konaných dne 10. a 11. 10. 2014
                                                                                              zveřejněno dne 13. 10. 2014


Posuzování vlivů koncepce „Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení podle §10d
                                                                                               zveřejněno dne 23. 9. 2014

O Z N Á M E N Í  o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce                                                                                      zveřejněno dne 23. 9. 2014


Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 04/2014 na den 24. 9. 2014, 18:00hod, OÚ Březník.
                                                                                                zveřejněno dne 16. 9. 2014Výzva k podání nabídek v rámci projektu „Obec Březník – snížení prašnosti“,
zakázka malého rozsahu mimo režim zákona ZVZ.
Zadávací dokumentace
Návrh kupní smlouvy
                                                                                                   zveřejněno dne 4.9.2014

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
                                                                                               zveřejněno dne 22. 8. 2014
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
                                                                                                zveřejněno dne 11. 8. 2014
E.on: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí /pozemků) na ořez popř. odstřraněn dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zařízení dostribuční soustavy
                                                                                                zveřejněno dne 11. 7. 2014
Oznámení koncepce „Program rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2015 - 2018“   o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.). Současně  upozorňujeme, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina.                                                               
                                                                                                  zveřejněno dne 7. 7. 2014
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města.
                                                                                                zveřejněno dne 26. 6. 2014

Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 03/2014 na den 25. 6. 2014, 18:00 hod, OÚ Březník
                                                                                               zveřejněno dne 17. 6. 2014

Výzva k podání nabídek pro výběrové řízení - Víceúčelové hřiště Březník
Zadávací dokumentace
                                                                                                zveřejněno dne 13. 6. 2014

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Oznámení o době a místu konání voleb
                                                                                                 zveřejněno dne 8. 5. 2014

Finanční úřad pro Kraj Vysočina,
Veřejná vyhláška: Čj.: 889090/14/2900-14400-304013
                                                                                                
                                                                                              zveřejněno dne 25. 4. 2014
Informace o zápisu do MŠ Březník
Směrnice ke stanovení podnímek pro podávání žádostí o přijetí dětí k přeškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2014

Směrnice ke stanovení kritérií pro podávání žádostí o přijetí dětí k přeškolnímu vzdělávánípro školní rok 2014/2014 při překročení kapacity maximálního stanoveního počtu dětí pro MŠ Březník
Ustanovení maximálního počtu dětí pro přijímací zízení pro školní rok 2014/2014

                                                                                                zveřejněno dne 12. 4. 2014
Jmenování zapisovatele - Volby do Evropského parlamentu  konané ve dnech 23. a 24. května 2014
                                                                                               zveřejněno dne 12. 4. 2014

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

                                                                                                 zveřejněno dne 8. 4. 2014
Nařízení č. 1/2014 - Zákaz podomního a pochůzkového prodeje 
                                                                                           zveřejněno dne 01. 04. 2014
Oznámení o použití nebezpečných chemických látek a přípravků při dezinsekci - Biomlýn Březník
                                                                                               zveřejněno dne 25. 3. 2014
Výzva občanům podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě:
Průvodní dopis, tabulka pozemků k identifikaci, výzva občanům a informace pro veřejnost.
                                                                                               zveřejněno dne 25. 3. 2014
Stanovení počtu členů OVK - Volby do Evropského parlamentu  konané ve dnech 23. a 24. května 2014
                                                                                              zveřejněno dne 23. 3. 2014

Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 02/2014
                                                                                             zveřejněno dne 19. 3. 2014

Pozvánka na 33. Valnou hromadu svazku obcí Vodovody a kanalizace, která se uskuteční 4. dubna 2014 od 13:00 v zasedací místnosti VAS. a. s. Třebíč.

Program valné hromady:
1.Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2013
2.Zpráva představenstva o hospodaření svazku za rok 2013
 2.1.Zpráva o plnění rozpočtu svazku za rok 2013
 2.1.1.Plnění investic 2013
 2.1.2.Plnění rozpočtu 2013
3. Závěrečný účet 2013
 3.1.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2013, přílohy
 3.2.Vyjádření dozorčí rady k závěrečnému účtu za r. 2013
4.Usnesení VH z projednánízávěrečného účtu r. 2013
5.Návrh rozpočtu svazku na r. 2014
 5.1.Plán investic
 5.2.Příspěvky obcí na investice
 5.3.Rozpočet svazku
6.Aktualizace střednědobého investičního plánu
7.Rozpočtový výhled 2015 -2019
8.Zásady svazku VODOVODY A KANALIZACEo spolufinancování vodního díla 9.Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
10. Různé
                                                                                               zveřejněno dne 14. 3. 2014


Závěrečný účet rok 2013:
Návrh závěrečného účtu obce Březník

Přílohy závěrečného účtu:
Obec Březník: Fin 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Březník: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha
                                                                                               zveřejněno dne 12. 3. 2014


Návrh rozpočtu obce na rok 2014,
včetně rozpočtového výhledu do r. 2018
                                                                                              zveřejněno dne 12. 3. 2014 Oznámení o zahájení správního řízení - žádost o kácení dřevin na pč. 1853/1, 1853/3 a 1853/11 - výstavba sportoviště
                                                                                               zveřejněno dne 28. 2. 2014


Oznámení o zahájení správního řízení - žádost o kácení 1ks stromu, parc. č. st 371 kú Březník
                                                                                     
          zveřejněno dne 28. 2. 2014


Oznámení o zahájení správního řízení - žádost o kácení 1ks stromu, parc. č. 3329/7 kú Březník

                                                                                               zveřejněno dne 20. 2. 2014Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 01/2014
                                                                                               zveřejněno dne 27. 1. 2014


Základní škola a mateřská škola Březník - Zápis do 1. třídy 
                                                                                                  zveřejněno dne 7. 1. 2014


Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení řízení záměru "Revitalizace trati okříšky - zastávka u Brna"
                                                                                                 zveřejněno dne 6. 1. 2014


Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 06/2013
                                                                                             zveřejněno dne 18. 12. 2013


VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí, Kubišova 1172, 674 01 - P O Z V Á N K A :
Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči svolává Valnou hromadu svazku obcí
                                                                                            zveřejněno dne 21. 11. 2013


Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 05/2013
                                                                                              zveřejněno dne 9. 11. 2013


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
1. zasedání okrskové volební komise 
                                                                                             zveřejněno dne 14.10. 2013


Oznámení o záměru pronajímat zemědělské pozemky
Oznámení
, Příloha
                                                                                            zveřejněno dne 13. 10. 2013Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
Oznámení o době a místě konání voleb
                                                                                              zveřejněno dne 10.10. 2013


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise          
                                                                                               zveřejněno dne 4.10. 2013


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise               
                                                                                               zveřejněno dne 25. 9. 2013


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků  
                                                                                               zveřejněno dne 25. 9. 2013


Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 04/2013
                                                                                              zveřejněno dne 10. 9. 2013


Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna"                                           
                                                                                               zveřejněno dne 10. 9. 2013


Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Březník - štěpkovač
Výzva k podání nabídky
                                                                                               zveřejněno dne 15. 8. 2013


Usnesení 103 Ex 52077/12-28
                                                                                               zveřejněno dne 17. 7. 2013

Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník
č. 03/2013
                                                                                               zveřejněno dne 15. 7. 2013


Oznámení o záměru pronajímat nebytové prostory: oznámení

                                                                                             zveřejněno dne 12.7. 2013


Mikroregion Chvojnice - závěrečný účet a zpráva nezávislého auditora o přezkoumání rok 2012
                                                                                               zveřejněno dne 21. 6. 2013


Nařízení státní veterinární zprávy - varóza včel
                                                                                                 zveřejněno dne 5. 6. 2013
Služby LPS - stomatologická pohotovost na okrese Třebíč, 6/2013

                                                                                                 zveřejněno dne 5. 6. 2013Oznámení o záměru darování části pozemku - silnice II/392 - střed obce
Oznámení
                                                                                                 zveřejněno dne 23.5.2013

Oznámení o konání výběrového řízení na prodej areálu DT Náměšť nad Oslavou
                                                                                               zveřejněno dne 16. 5. 2013
Katastrální úřad pro Vysočinu:
Vyhlášení platnosti - obnovení katastrálního operátu

zveřejněno dne 16. 5. 2013


MINISTERSTVO OBRANY, Úřad státního odborného dozoru
- Zveřejnění opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma vojenského letiště Náměšť
                                                                                               zveřejněno dne 16. 5. 2013
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
  - č.j.: 309/2013 LM - Rozhodnutí o vyhovění návrhu na zrušení údaje o místu TP  ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, Milan Račanský, č.p. 77 Březník
                                                                                               zveřejněno dne 16. 5. 2013
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
  - č.j.: 309/2013 LM - Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, Milan Račanský, č.p. 77 Březník

                                                                                              zveřejněno dne 14. 5. 2013 
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
  - č.j.: 309/2013 LM - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, Milan Račanský, č.p. 77 Březník

                                                                                               zveřejněno dne 14. 5. 2013
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník
č. 02/2013
                                                                                               zveřejněno dne 11. 5. 2013

Oznámení o záměru, prodej části parcely
                                                                                                zveřejněno dne 18.4.2013

Závěrečný účet rok 2012
Návrh závěrečného účtu obce Březník

Přílohy závěrečného účtu:
Obec Březník: Fin 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Březník: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha. 
                                                                                              
 zveřejněno dne 6. 5. 2013


Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník
č. 01/2013
                                                                                              zveřejněno dne 21. 2. 2013 
Návrh rozpočtu obce na rok 2013
včetně rozpočtového výhledu do r. 2017
                                                                                               zveřejněno dne 13. 2. 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
                                                                                            zveřejněno dne 26. 12. 2012

Pozvánka
První zasedání okrskové volební komise
                                                                                             zveřejněno dne 19. 12. 2012

OZV č. 4/2012
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
                                                                                             zveřejněno dne 14. 12. 2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 06/2012
                                                                                               zveřejněno dne 3. 12. 2012

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
                                                                                             zveřejněno dne 30. 11. 2012


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
                                                                                             zveřejněno dne  24. 11. 201

Stanovení minimálního počtu členů OVK
volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
                                                                                               zveřejněno dne 9. 11. 2012

 P o z v á n k a na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2012 
                                                                                            zveřejněno dne 29. 10. 2012
Výsledky voleb do II. kola Senátu Parlamentu České republiky:

Ve volbách v naší obci hlasovalo 103 z 562 registrovaných voličů - to je 17,97 % volební účast.
Výsledky jsou následující:
54 hlasů – Josef Zahradníček a
47 hlasů – František Bublan
                                                                                             zveřejněno dne 20.10. 2012

Výsledky voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu České republiky:

Ve volbách v naší obci hlasovalo 201 z 562 registrovaných voličů  - to je 35,8 % volební účast. 

Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje Vysočiny jsou následující:50 hlasů - Česká strana sociálně demokratická
43 platných hlasů - Komunistická strana Čech a Moravy
25 hlasů - ODS
23 hlasů  - KDU – ČSL
10 hlasů - Pro Vysočinu
8 hlasů - TOP 09 a Starostové pro Vysočinu
7 hlasů - Starostové pro občany
4 hlasy  - Česká pirátská strana
Po dvou hlasech dostaly tyto strany: Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana zelených, Volte pravý blok, Strana práv občanů – Zemanovci
Po jednom hlase dostaly – Moravané a Strana soukromníků České republiky

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky:
58 hlasů – Josef Zahradníček
Po 38 hlasech – František Bublan a Vítězslav Jonáš
22 hlasů – Josef Herbrych
18 hlasů  - Vlastimil Bařinka
                                                                                              zveřejněno dne 12.10. 2012


Usnesení o oznámení DR, 103 Ex 08165/12

                                                                                             zveřejněno dne 10.10. 2012

 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KrV

                                                                                              zveřejněno dne 9.10. 2012


Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a do Senátu Parlamentu ČR                                           zveřejněno dne 27. 9. 2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 5/2012
                                                                                               zveřejněno dne 24. 9. 2012
030 EX 1790/07-258 Dražební vyhláška-zasláno dle § 328 b odst. 3 o.s.ř.

                                                                                              zveřejněno dne 20. 9. 2012
Ministerstvo zdravotnicví -  mimořádné opatření   
                                                                                               zveřejněno dne 19. 9. 2012

P o z v á n k a na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2012 
                                                                                                 zveřejněno dne 7. 9. 2012
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání O - 123EX2727/09-51
                                                                                              zveřejněno dne 13. 8. 2012
Nařízení SVS o MVO - varoáza                                        
                                                                                               zveřejněno dne 13. 8. 2012
Stanovení minimálního počtu členů OVK                  
                                                                                              zveřejněno dne 13. 8. 2012 
P o z v á n k a na zasedání zastupitelstva obce č. 4/2012 
                                                                                                zveřejněno dne 2. 8. 2012 
ZÁMĚR PRONÁJMU AREÁLU DĚTSKÉHO TÁBORA NÁMĚŠŤ NA OSLAVOU                                                                         zveřejněno dne 31. 7. 2012

Uzemní rozhodnutí a stavební povolení                      
                                                                                             zveřejněno dne 20. 7. 2012
VO a MR obce Březník


Uzemní rozhodnutí a stavební povolení                     
                                                                                                              zveřejněno dne 20. 7. 2012
RD Pan Louda, sl. Křikavová


Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Úvěr na financování akce "Rekonstrukce VO a MR v části obce Březník"
                                                                                                     zveřejněno dne 13. 7. 2012


Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné : Obec Březník - Cibuláře
                                 
Obec Březník                                            zveřejněno dne 2. 7. 2012P o z v á n k a  na
zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2012 
                                                                                                       zveřejněno dne 19. 6. 2012


OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
MNnO 1154/12/Výst/K                                                       
                                                                                                     zveřejněno dne 19. 6. 2012
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
MNnO 1162/12/Výst/K                                                                           
                                                                                                    
zveřejněno dne 19. 6. 2012


Veřejné zasedání ZO 3/2012 dne 20.6.2012
- pozvánka 
                                                              
                                                                              z
veřejněno dne 11. 6. 2012
 


Zápis do MŠ, šk. rok 2012/2013 -
výsledky                   zveřejněno dne 4. 6. 2012Návrh závěrečného účtu obce Březník za rok 2011     zveřejněno dne 25. 5. 2012

- výkazy obce Březník (
FIN 2-12 - plnění rozpočtu, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty, příloha - pohyb majetku v roce 2011)

- výkazy ZŠ a MŠ Březník (
Příloha č. 5 A1 - A3, příloha č. 5  podrozvahové účty, příloha č. 5 fond kulturních a sociálních potřeb, příloha č. 5 - rezervní fond, rozvaha, výkaz ziskú a ztrát) 


Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Rekonstrukce V.O. a MR v části obce Březník                                                  zveřejněno dne 23. 5. 2012Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
- zrušení TP pro Březník čp. 91                                          zveřejněno dne 5. 5. 2012


Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
- zrušení TP pro Březník čp. 127                                       zveřejněno dne 4. 5. 2012


OZV č. 3/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů                                                                                         
                                                                                             zveřejněno dne 14. 4. 2012


OZV č. 2/2012
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha č. 1
                                                                                             zveřejněno dne 14. 4. 2012


OZV č. 1/2012
o místním poplatku ze psů
                                                                                             zveřejněno dne 14. 4. 2012


Schválený rozpočet obce na rok 2012                zveřejněno dne 13. 4. 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Veřejné zasedání ZO 2/2012 dne 13.4.2012                    4. 4. 2012 - 13. 4. 2012
 -  pozvánka                                                                               zveřejněno dne 4. 4. 2012


Veřejné ústní jednání                                                          zveřejněno dne 29. 3. 2012


Uzavírka: Březník - Mohleno                                          zveřejněno dne 28. 3. 2012
- rozhodnutí
- mapa
Návrh rozpočtu 2012                                          
                    28. 3. 2012 - 13. 4. 2012
 -  příjmy a výdaje                                                                 zvejněno dne 28. 3. 2012
 -
rozpočtový výhledDražební vyhláška                                                               zveřejněno dne 28. 3. 2012


Dražební vyhláška                                                                zveřejněno dne 28. 3. 2012


Územní rozvoj - veřejná vyhláška                                zveřejněno dne 27. 3. 2012Hlášení o odpadech za rok 2011                                      zveřejněno dne 21.3.2012


Dražební vyhláška                                                                zveřejněno den 19. 3. 2012


Oznámení o zahájení řízení                                                 zveřejněno dne 21.3.2012


Zasedání zastupitelstva kraje                            zveřejněno dne 21.3.2012


Dokumenty VAK                                                         zveřejňováno od 15. 1. 2012
- aktualizace rozpočtu vak
- kalkulace vodného a stočného vak
- nákup akcií vas vak
- návrh rozpočtu 2012 vak
- plán financování obnovy vak
- plán investic vak
- plnění rozpočtu vak
- příspěvky obcí vak
- rozpočtový výhled vakVeřejné zasednání ZO 1/2012 dne 20. 1. 2012              12. 1. 2012 - 20. 1. 2012
- pozvánka                                                                                          zveřejněno dne 12. 1. 2012Veřejné zasedání ZO č. 6/2011 dne 28. 12 .2011               19. 12. - 28. 12. 2011
- pozvánka                                                                                                     
zveřejněno 12. 11. 2011


Veřejné zasedání ZO č. 5/2011 dne 12. 12. 2011                    3. 12. - 12. 12 2011
- pozvánka                                                                                                     
zveřejněno 03. 12. 2011


Veřejná vyhláška                                                  25.10.2011 - 25.11.2011
- veřejné projednání změny č. 1 ÚP - Březník                                 zveřejněno 26. 10. 2011


Veřejné zasedání ZO č. 4/2011 dne 4. 11. 2011                  26. 10. - 04. 11. 2011
- pozvánka                                                                                                  zveřejněno 26. 10. 2011


Zasedání ZO č. 3/2011 dne 29. 8. 2011                             18. 8. 2011 - 29. 9. 2011
- zápis                                                                                                         zveřejněno dne 30.8.2011Veřejné zasedání ZO Březník dne 29. 8. 2011                            18. 8. - 29. 8. 2011
  - pozvánka                                                                                           
zveřejněno dne 18. 8. 2011


Usnesení                                                                                                     13. 8. - 28. 8. 2011
- dražební jednání                                                                                                         zveřejněno 13. 8. 2011


Oznámení o záměru                                                                            5. 8. 2011 - 3.9.2011
                                                                                                                             
zveřejněno 5. 8. 2011

Prodej pozemků v majetku obce

  • parc. č. st 5 o výměře 554 m2
  • parc. č. st 4/1 o výměře 215 m2 a
  • parc. č. 16/1 o výměře 280 m2

vše v kú Březník.


Oznámení                                                                                   6.6.-21.6.2011
- zrušení živnostenského oprávnění                               zveřejněno 6.6.2011Veřejná vyhláška                                                                   25.5.2011 - 10.6.2011
- převzetí písemnosti                                                            zveřejněno 25.5.2011
Denisa Hernychová, Březník čp.113

Závěrečný účet 2010                                                           16.5.2011
- schváleno ZO 13.5.2011                                                   zveřejněno 16.5.2011


Pozvánka na zasedání ZO 2/2011 dne 13. 5. 2011  2.5.-13.5.2011
- veřejné zasedání                                                                            zveřejněno 2.5.2011


Oznámení o záměru                                                              27.4.-13.5.2011
- p.č. 1303/16                                                                          zveřejněno 28.4.2011


Oznámení o záměru                                                             27.4.-13.5.2011
- p.č. 1303/12                                                                         zveřejněno 28.4.2011 


Oznámení o záměru                                                            27.4.-13.5.2011
- p.č. 1303/13                                                                        zveřejněno 28.4.2011


Návrh Závěrečného účtu obce 2010                          27.4.-12.5.2011
                                                                                                     zveřejněno 27.4.2011


Zápis ZO z 18.2.2011                                                          28.2.2011
                                                                                                     zveřejněno 28.2.2011


Veřejná vyhláška                                                                23.2.-10.3.2011
- rozhodnutí o umístění stavby                                     zveřejněno 23.2.2011


Rozpočet 2011                                                                     19.2.-19.3.2011
- schválený rozpočet obce                                               zveřejněno 19.2.2011


Veřejné ZO č. 1/2011 dne 18.2.2011                                    10.2.-18.2.2011
- pozvánka                                                                               zveřejněno 10.2.2011


Dražební vyhláška                                                               7.2.-21.3.2011
-dražba movitých věcí                                                       zveřejněno 7.2.2011


Návrh rozpočtu obce na rok 2011  
                                                                                                     3.2.-18.2.2011                                   
soubor.pdf ke stažení                                                         zveřejněno 3.2.2011
                                                                                                            
- příjmy 2011                                                                              

- výdaje 2011

- financování 2011

- výhled 2012-2014


Výroční zpráva                                                                      1.2.2011 
- o činnosti v oblasti poskytování                                  zveřejněno 2.2.2011
  informací za rok 2010
 Oznámení o záměru                                                            28.1.2011
- krátkodobý pronájem suterénu OÚ                          zveřejněno 28.1.2011

Krajská veterinární správa                                              14.1.-29.1.2011
- nařízení o ukončení opatření                                        zveřejněno 14.1.2011


Veřejná vyhláška                                                                  7.1.-24.1.2011
- rozhodnutí o umístění stavby                                       zveřejněno 7.1.2011 


Česká daňová správa                                                           7.1.2011
- sankce za neodevzdaná daňová přiznání                  zveřejněno 7.1.2011


Dražební vyhláška                                                                7.1.2011 - 15.2.2011
- čp.207 Malý Milan                                                             zveřejněno 7.1.2011


Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch