Školní výuka dětí v obci

Začátky školního vyučování v naší obci údajně sahají až do roku 1580, kdy byla v Březníku otevřena bratrská škola. V roce 1640 se již hovoří o výuce učitelem Fridrichem Hektosem.  V té době však bylo školství ve velmi špatném stavu. Vrchnosti a obce, které měly o školy pečovat, si jich většinou nehleděly. Také rodiče na docházku dětí nedbali. Učiteli bývali vysloužilí vojáci, kteří uměli trochu číst a psát. Stálý plat nedostávali a byli odkázáni jen na "sobotáles", který si museli od rodičů žáků sami vybírat.

Zlom nastal po roce 1775, kdy císařovna Marie Terezie vydala Všeobecný řád školní, který mimo jiné už stanovoval povinné vyučování všech dětí od 6 do 12 let. I když se toto nařízení mnohdy ještě řadu roků nedodržovalo, mělo svůj význam pro nový pohled na školu. Základním článkem výuky se staly tzv. triviální školy, ve kterých se děti vedle náboženství učily číst, psát a počítat. Byly zakládány především v sídlech farností. Ve městech byly zřizovány hlavní školy, kde se žáci také učili základům latiny, dějepisu, zeměpisu a domácím pracím. Nepříznivým jevem se stalo poněmčování, protože českým jazykem se učilo pouze na školách nejnižších.

V Březníku v letech 1786 až 1825 žáci vystřídali pět učeben v různých domech. Pod farou to byly domy čp.62, 69 a 64. V posledním domě učitel Václav Janda vyučoval do roku 1817. Domek byl dříve majetkem obce. Václav Janda v něm bydlel a mládež k němu na vyučování docházela. Když se začala "učebna" bořit, odstěhovala se škola do Močitek do čp.40. Těsně před otevřenímk nové školní budovy v roce 1824 nedaleko kostela se vyučovalo v domech čp.55 a 85. Škola u kostela, kde dodnes stojí, měla ve svých počátcích jednu třídu, byt pro učitele a dvorek. Hned od počátku velkému počtu žáků nevyhovovala. V roce 1876 ji navštěvovalo 145 žáků. Ti se učili na dvě směny po půl dnech. V roce 1881 byla v Březníku otevřena dvoutřídka a nová učebna byla zřízena v domě čp.55. Když roku 1885 začali chodit do Březníka děti z Kuroslep, byla školní budova v roce 1895 rozšířena o další učebnu, dva byty pro podučitele, kabinet, záchody a hopodářské stavení (z Kuroslep v té době docházelo do školy kolem 50 žáků). Koncem 19.století byla březnická škola trojtřídní a žáků   bylo   kolem  dvou   stovek.  Od   roku  1920 se  začalo vyučovat ve  4 třídách. Když byla 1.ledna 1927 otevřena škola v Kuroslepech, byla v Březníku jedna třída zavřena.

Na přelomu 20.století byl na březnické škole řídícím učitelem Josef Nahodil (vyučoval v letech 1886 až 1906). Po odchodu do důchodu jej v roce 1906 nahradil řídící učitel Karel Malý. Po jeho náhlém úmrtí v roce 1924 byl v letech 1924 až 1947 řídícím na škole Alois Lysák. Když byl jmenován okresním knihovnickým inspektorem pro okres Brno-venkov, vedl školu březnický rodák František Dobrovolný čp.26. Po jeho odchodu na ONV do Velké Bíteše (1955) se stal ředitelem školy Bohumil Pavlík. V I.polovině 20.století více roků na škole působili učitelé Edmund Němec, Josef Dufek, Božena Lysáková, Jan Bouček, Jan Soukup, Marta Sobotková, František Dobrovolný, Libuše Staňková aj.

Významným mezníkem pro březnickou školu se stal rok 1953, kdy byla v obci zřízena osmiletá škola. Stala se tak školou spádovou pro žáky z obcí Březník, Kralice, Lhotice a Kuroslepy. Protože školní budova prostorově přestala vyhovovat, byly březnické děti, navštěvující 1.-4. třídu, vyučovány v domě čp.32. Zřízení osmileté školy v obci přineslo národnímu výboru i řediteli školy Boh. Pavlíkovi nemalé starosti. Především stáli před rozšířením školy, zajištěním bytů pro učitele a vybudováním školní jídelny.

Dne 30.června 1958 byly v akci "Z" zahájeny práce na nadstavbě školní budovy čp.89. Ředitel školy i národní výbor našli mimořádné pochopení u vedení nově ustaveného JZD i většiny občanů obce. Během dvou měsíců se podařilo odstranit starou vazbu, vyzdít obvodové zdivo do poschodí, na nástavbu dát znovu vazbu a položit novou krytinu. Značná část cihel byla získána v Brně z domů určených k asanaci. Přes řadu překážek se plánované práce podařilo zajistit a vyučování po prázdninách bylo ve škole zahájeno.

Práce pokračovaly dále a ve školním roce 1959/1960 se začalo vyučovat i v prvním poschodí. Zde opět ochotně pomáhali brigádníci i domácí řemeslníci (elektrikáři, malíři aj.). Po vzniku nového okresu v Třebíči se znovu začalo mluvit o stavbě nové osmiletky v Kralicích. Nejistota se odrazila v brigádnické aktivitě a dokončovací práce se začaly protahovat. Po roce 1961 se ředitelem školy opět stal František Dobrovolný. Od 20.srpna do konce října 1962 byla školní budova omítnuta a nastříkána březolitem. Mnoho práce zde opět odpracovali brigádníci (např. o stavbu lešení se staral tesař Josef Krejčí čp.151).

Na podzim 1963 byly zahájeny práce na budování odpadu ze školy. Bylo položeno 60 metrů rour a vyzděny 4 šachtice. V dalších letech práce pokračovaly na výstavbě kabinetu v půdním prostoru. V letech 1969/1970 byla nákladem 63 000 Kč vybudována nová kotelna a částka 265 000 Kč byla vyčleněna pro nákup kotlů a rozvody topení po budově. V roce 1972 byla zajištěna teplá voda do všech učeben a zahájena přístavba sociálního zařízení pro školní jídelnu. Práce na školní kuchyni a jídelně byly ukončeny 31.března 1974 a první kuchařky Božena Křoustková čp.6 a Helena Kudláčová čp.213 uvařily první oběd.

O prázdninách 1974 odešel do důchodu ředitel František Dobrovolný a další chod školy řídili Jiří Fejfuša a po něm Jan Vrhlík. Byly budovány odborné kabinety, rekonstrukci si vyžádala vodovodní přípojka a kanalizace. V posledních dvaceti letech 20.století, kdy je ředitelem školy Zdeněk Cabejšek z Mohelna, byla škola vybavena barevnými televizory, počítači a žáci mají k dispozici nové dílny. Stručně řečeno  - školní budova je soustavně vylepšována a výuka modernizována.

 

 

 

 

 

 

 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch