Zakázky malého rozsahu

 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

obcí Březník

 

Směrnice č. 16/11

 

 

Květen 2011

 

Účinnost od 14. 5. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Ladislav Malach, starosta obce

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 13. 5. 2011, jako usnesení č. 28/2011

 

 


 

Smyslem této směrnice je stanovit zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Cílem je dosáhnout transparentnosti postupů, rovného zacházení a zákazu diskriminace

 

Čl. 1

Předmět úpravy

 

Tato směrnice upravuje způsob evidence veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákona“), tj. veřejných zakázek  Směrnice dále stanovuje konkrétní povinnosti odpovědným osobám zadavatele, které odpovídají za přípravu, zadání a řízení zakázek a za vyhodnocování podaných nabídek.

 

Čl. 2

Obecné zásady

 

Směrnice je platná a závazná v celém svém rozsahu pro obec Březník

 

Čl. 3

Veřejné zakázky malého rozsahu

 

Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona není obec v souladu s § 18 odst. 3 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující postup:

 

Čl. 4

Kategorizace zakázek pro účely této směrnice

 

Kategorii 1 tvoří veřejné zakázky na dodávky a služby do 50 000,-  Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce do 250 000,- Kč bez DPH, včetně.

 

Kategorii 2 tvoří veřejné zakázky na dodávky a služby od hodnoty nad 50 000,- Kč a do 500 000,-  Kč bez DPH a veřejné zakázky na stavební práce nad 250 000,- Kč do 2 500 000,- Kč bez DPH, včetně..

 

Kategorii 3 tvoří veřejné zakázky na dodávky a služby nad 500 000,-  Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce nad 2 500 000,-  Kč bez DPH do hranice stanovené zákonem pro tzv. veřejné zakázky malého rozsahu.

 

Čl. 5

Zadávání zakázek malého rozsahu kategorie 1

 

Právo zadat zakázku malého rozsahu kategorie 1 dle č. 4 přísluší starostovi, v nepřítomnosti místostarostovi, obce. Výběrové řízení nemusí být provedeno.

Starosta nebo místostarosta obce odpovídá za to, že uchazeč jím oslovený a vybraný má dostatečné odborné, materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě.

Starosta nebo místostarosta odpovídá rovněž za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání zakázky vychází pak z informací o trhu a ze svých odborných zkušeností.

Smluvní vztah je realizován formou objednávky. Objednávku podepisuje starosta nebo místostarosta obce.

Tyto zakázky se nezapisují do evidence veřejných zakázek.

 

Čl. 6

Zadávání zakázek malého rozsahu kategorie 2

 

Právo zadat zakázku malého rozsahu kategorie 2 dle č. 4 přísluší starostovi, v nepřítomnosti místostarostovi, obce. U těchto zakázek malého rozsahu vyzve starosta, nebo místostarosta, obce k podání nabídek minimálně dva dodavatele.

Starosta sestaví interní výběrovou komisi ve složení starosta, místostarosta obce a jeden z členů zastupitelstva obce jehož určí starosta a to s přihlédnutím k profesním znalostem zastupitele a charakteru zakázky. Je v kompetenci této komise vybrat vhodného dodavatele s nímž bude uzavřena smlouva a jež bude veřejnou zakázku realizovat. Komise rozhoduje hlasováním. V odůvodněných případech (časová tíseň, opakování stejných druhů prací a zkušeností s jejich dodavatelem, apod.)  se může výběrová komise shodnout na přímém zadání zakázky, výběrové řízení nemusí být provedeno

Takto sestavená komise odpovídá za to, že oslovený a vybraný uchazeč má dostatečné odborné, materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě. Komise odpovídá rovněž za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání zakázky vychází pak z informací o trhu a ze svých odborných zkušeností.

Smluvní vztah je realizován formou objednávky a nebo přímo uzavřením příslušné smlouvy. Objednávku a smlouvu podepisuje starosta nebo místostarosta obce.

Tyto zakázky se nezapisují do evidence veřejných zakázek.

 

Čl. 7

Zadávání zakázek malého rozsahu kategorie 3

 

U těchto veřejných zakázek malého rozsahu vyzve starosta, v nepřítomnosti starosty místostarosta, obce nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky.

 

Ve výzvě dle této směrnice se uvede zejména:

1.       identifikace zadavatele

2.       vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

3.       místo a doba plnění

4.       požadovaný obsah nabídky

5.       kritéria hodnocení nabídky

6.       doložení těchto dokladů:

a.       již při předložení nabídky:

prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů); oprávnění k podnikání doloží v kopii

b.       vybraným uchazečem před podpisem smlouvy:

·         prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu) včetně předložení výpisu s obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů oprávnění k podnikání může doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii

·         čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria (u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

·         není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)

·         v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku

·         nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

·         nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením splátek

·         čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný) čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata, souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.

7.       platební podmínky

8.       způsob a místo podávání nabídek

9.       další požadavky a podmínky

 

Text výzvy a seznam přímo obesílaných dodavatelů stanoví pětičlenná výběrová komise, kterou jmenuje starosta obce. Vedle starosty,  místostarosty a zastupitelů obce se jejími členy mohou stát i ostatní občané, kteří mají profesní vztah obdobný jako je charakter zadávané zakázky a budou ochotni v komisi pracovat.

Znění výzvy dle této směrnice se zveřejní na úřední desce OÚ a i na webových stránkách obce, tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor k předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele.

 

Komise, jmenovaná dle předchozích článků, může v odůvodněných případech, zejména pokud je nutné provést „zakázku“ obdobného druhu, na jakou již bylo řízení podle předchozích odstavců provedeno nebo oslovení dodavatelé neměli „o zakázku“ zájem nebo by vzhledem k objemu „zakázky“ a malému množství vhodných dodavatelů či jiných důvodů nebylo hospodárné provést řízení podle předchozích odstavců, rozhodnout, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána přímo jednomu dodavateli. Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a je třeba dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Komise o tom musí hlasovat jednomyslně.

 

Čl. 8

Vyhodnocení nabídek pro zakázky malého rozsahu kategorie 3

 

Komise, jmenovaná dle předchozího článku, otevře nabídky a sepíše jednoduchý zápis, ve kterém uvede charakteristiku jednotlivých nabídek a schválí nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, komise vyřadí a již je dále nehodnotí. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností starosta obce.

 

Posléze bude uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv a čí nabídka byla vybrána.

 

Čl. 9

Účinnost směrnice

 

Tato směrnice byla projednána a schválenu usnesením číslo 414/2010 na zasedání zastupitelstva obce Březník, dne 13. 5. 2011. Vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem 14. 5.2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Malach

Jaroslav Franěk

starosta obce

místostarosta obce

 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch