Vývoj územního uspořádání obce

Správa území dnešního okresu byla před rokem 1848 vykonávána prostřednictvím magistrátů měst a vrchnostenských úřadů panství. Březník se stal roku 1560 součástí náměšťského panství, které v roce 1752 získal rod Haugwitrzů. Od poloviny 17.století Náměšťsko patřilo do Znojemského kraje. V obcích vrchnost jmenovala rychtáře, kteří měli dbát na pořádek v obci, ale starat se také o včasné vykonávání roboty. Rychtáři byli od roboty osvobozeni, ale museli vybírat daně i poplatky a odvádět je vrchnosti. Protože málokterý rychtář v této době uměl číst, psát a počítat, stávalo se, že na svoje "účetnictví" doplatil a přišel i o majetek. V rodinné kronice E.Krejčího čp.31 je zmínka, že roku 1812 byl v Březníku rychtářem Martin Švec, který bydlel na domě čp.31. Při výkonu funkce se tak zadlužil, že usedlost musel prodat.

Zásadní změny v organizaci veřejné správy přinesl rok 1848, kdy po zrušení poddanství bylo zřejmé, že musí dojít k postátnění správních orgánů již v první instanci. Císařská nařízení z roku 1849 od března zavedla obecní zřízení a od června rozdělila české země na tzv. politické okresy. Vyššími jednotkami se staly kraje a země. V sídle politických okresů byla zřízena okresní hejtmanství. Součásti procesu změn bylo i oddělení výkonu moci politické od výkonu moci soudní V Náměšti byl v roce 1850 zřízen obvodní soud a berní úřad. Pod ně spadala i obec Březník s osadou Kuroslepy.

Politickou správu obci náměšťského soudního obvodu od roku 1850 zajišťovalo okresní hejtmanství v Moravském Krumlově, odvolacím soudem byl krajský soud ve Znojmě. Z Březníka se na hejtmanství i soud do Znojma jezdilo přes Mohelno a Dukovany. Velkou překážkou na jaře bývala rozvodněná řeka Jihlava, která se často nedala koňským potahem překonat. Proto všichni uvítali, když byl v letech 1853 až 1867 v Náměšti zřízen smíšený okresní úřad s kompetencí politickou i soudní. Od roku 1868 pak příslušel náměšťský okres k politické správě nově zřízeného hejtmanství v Třebíči. V Náměšti zůstalo notářství a finanční stráž. Krajský soud však dále zůstával ve Znojmě. Předvolání k soudu občanu z Březníka vzalo nejméně 3 dny. Proto, když došlo v roce 1886 k propojení železnice ze Zastávky do Okříšek, bylo vyvoláno jednání, aby Náměšťsko připadalo ke krajskému soudu v Jihlavě, ale marně.

Po zrušení roboty na vesnicích rychtáři zanikli a nově byli voleni starostovéů. Daně už vybíral berní úřad a obecní úřad s ním spolupracoval. Staostové mívali roční plat asi 100 zlatých. Často se o něj dělili s obecním písařem, který jim pomáhal vést písemnosti. Starostou v naší obci byli větší rolníci, pouze v letech 1877 až 1879 byl starostou zvolen chalupník Josef Mužík čp.28. Z obecní kroniky se dále dovídáme, že před rokem 1870 byl starostou rolník Josef Staněk čp.16 a již zmíněný Josef Mužík. V letech 1880 až 1913 stáli v čele obce rolníci Karel Řezanina čp.47 (1886-1888), František Kříž čp.31 (1883-1885), Václav Doležal čp.15 (1886-1888), František Kříž čp.31 (1889-1891), František Řezanina čp.44 (1892-1895), Jan Pejpek čp.36 (1896-2904), František Kříž čp.31 (1905-1907), Josef Němec čp.17 (1908-1910) a Jan Bok čp.25. Od roku 1914 až do roku 1923 byl starostou František Bohuslav čp.30, neboť během I.světové války se volby nekonaly. Obecního písaře mu dělal řídící učitel Karel Malý.

Samostatná Československá republika po svém vzniku převzala správní systém monarchie pouze s tím rozdílem, že okresní hejtmanství byla v roce 1919 přejmenována na okresní správy politické a v roce 1925 na okresní úřady. Mezi světovými válkami se  v čele     obce vystřídali pouze 3 starostové. V letech 1924-1931 rolník Emil Řezanina čp.47, v letech 1932-1936 rolník Jan Pejpek čp.36 a v letech 1937-1938 rolník Jan Kudláč čp.2. V nelehkém období nacistické okupace (1938-1945) byl starostou rolník Josef Kopuletý čp.16. Po zavedení lístkového systému na potraviny byli na obecní úřady přidělováni obecní tajemníci. V Březníku byl tajemníkem Josef Bok, který si později psotavil dům v Močitkách čp.200.

Po skončení války v květnu 1945 došlo v obcích k ustavení místních národních výborů a volbě předsedů. Byl obnoven okres Třebíč, který podléhal Zemskému národnímu výboru v Brně. Územní reorganizace, která vstoupila v platnost 1.února 1949, zrušila zemské uspořádání a vytvořila zřízení krajské. Došlo ke zrušení soudního obvodu v Náměšti a jeho pravomoc přešla na okresní soud nově vzniklého Okresního národního výboru ve Velké Bíteši. Prvním porevolučním předsedou MNV v Březníku byl Jan Rybníček čp.124. V letech 1949-1954 byl předsedou Ludvík Musil čp.116. Po něm do roku 1959 funkci předsedy zastával Osvald Brůža čp.59. Na ONV ve Velké Bíteši byli z obce zaměstnáni František Malach čp.137 (újezdní tajemník) a František Dobrovolný čp.26 (vedoucí odboru školství a kultury ONV).

Velké členění státu nastalo v roce 1960. K 1.červenci t.r. okres Velká Bíteš zanikla a Náměšťsko bylo znovu připojeno k okresu Třebíč. Tento stav trval až do roku 1990. V obci se ve funkci předsedy MNV vystřídali Jan Bok čp.186 (1959-1973), Jaroslav Bureš z Kuroslep (1974-1986) a Karel Kopuletý čp.224 (1987-1991). Od června 1964 do srpna 1989 byly Kuroslepy přidruženou částí Březníka. V roce 1990 byly přijaty nové zákony o okresních úřadech č.425/90Sb. a KNV a obcích č.367/90Sb. Na jejich základě došlo k 1.lednu 1991 ke zrušení MNV, ONV a KNV. Nově vznikly obecní úřady jako výkonné orgány s vlastní právní subjektivitou . Místo zrušených ONV byly zřízeny okresní úřady a místo MNV městské a obecní úřady. V čele ocí jsou opět starostové. Starosty obecního úřadu v Březníku byli zvoleni Karel Kopuletý čp.224 (1991-1994), dále Josef Rybníček čp.224 (1994-1998) a poslední ve dlouhé řadě je Ing. Jaroslav Mojžíš čp.117 (1998).

Poslední územní reorganizace se uskutečnila koncem roku 2000, kdy byl na základě zákona č. 347/97Sb. o vyšších územních samopsrávných celcích ČR okres Třebíč začleněn do nově ustaveného kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Okresní úřady mají ke konci roku 2002 zaniknout.

 

 

 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch